Zespół skalisto-klinowy Jacoda (Petro-sphenoid syndrome of Jacod)

 • Powstaje na skutek rozprzestrzeniania się nowotworu nosogardła w kierunku zatoki klinowej i jamistej.
 • Ucisk na nerwy – II, III, IV, V i VI.
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego z unieruchomieniem gałki ocznej i utratą wzroku.
 • Rozpoczyna się od porażenia nerwu odwodzącego i bólu okolicy nadoczodołowej i szczęki.
 • Przeczulica skóry twarzy, połowy języka i policzka, zaburzenia funkcji mięśni żucia.

Dysplazja i rak przedinwazyjny (Dysplasia and carcinoma in situ)

 • Dysplazja małego stopnia – zmiany obejmują 1/3 dolną grubości nabłonka
 • Dysplazja średniego stopnia – zmiany obejmują dolne 2/3 grubości nabłonka
 • Dysplazja dużego stopnia – nieprawidłowe komórki znajdują się również w górnej 1/3 grubości nabłonka

Rak przedinwazyjny (Carcinoma in situ) różni się od dysplazji dużego stopnia występowaniem atypowych figur podziału oraz zajęciem prawie całej grubości nabłonka.

Choroba Meniere’a – Obraz kliniczny przemawiający przeciw rozpoznaniu

 • powolne narastanie zawrotów głowy lub zaburzeń równowagi lub stałe utrzymywanie się dolegliwości
 • symetryczny niedosłuch odbiorczy
 • obustronne szumy uszne lub szumy lokalizowane w głowie
 • wiek wystąpienia objawów > 50r.ż
 • ubytek błony bębenkowej, okresowe wycieki z ucha
 • zaburzenia drożności trąbki słuchowej
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego
 • urazy głowy lub kręgosłupa szyjnego
 • upośledzenie słuchu o lokalizacji pozaślimakowej

Próba Cottle’a

Jest to odciągnięcie skóry policzka do boku, co poszerza zastawkę wewnętrzna jamy nosa i ułatwia przepływ powierza przez nos, gdy jest dodatnia.

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (WZUŚ) – definicja

Jest to obecność w przestrzeni ucha środkowego surowiczego lub śluzowego wysięku bez cech ostrego stanu zapalnego i perforacji błony bębenkowej. Określany jest jako przewlekły jeśli utrzymuje się dłużej niż 12 tygodni. Może powstać spontanicznie na skutek upośledzenia drożności trąbki słuchowej i infekcji górnych dróg oddechowych lub jako następstwo ostrego zapalenia ucha środkowego (OZUŚ).

Ostre zapalenie ucha środkowego – definicja

Proces zapalny struktur ucha środkowego rozwijający się nagle, z miejscowymi i ogólnymi objawami ostrego stanu zapalnego i obecnością ropnej wydzieliny w jamie bębenkowej.

prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):210-214

Drogi szerzenia powikłań usznopochodnych

 1. do środkowego dołu czaszki – ropień podoponowy
 2. zapalenie opon m-r i ropień płata skroniowego mózgu
 3. do tylnego dołu czaszki – ropień móżdżku
 4. ubytek szczytu wyrostka i ropień Bezolda
 5. powikłania wewnątrzskroniowe
  1. zapalenie błędnika
  2. porażenie nerwu twarzowego
  3. zapalenie kości skalistej (piramidy)
  4. zakrzepica żylna
 6. sepsa

Linie Langera

 

Linie Langera
Linie Langera

Są to linie zmniejszonego napięcia skóry, przebiegające prostopadle do długiej osi leżących pod skórą mięśni. Skórne cięcie operacyjne poprowadzone wzdłuż tych linii, pozwala na uzyskanie bardziej estetycznej blizny przez częściowe ukrycie jej w naturalnych fałdach i zmarszczkach skóry.

Linie Langera najbardziej widoczne są w obrębie skóry twarzy, na skutek powierzchownego położenia mięśni mimicznych. Pogłębiają się z wiekiem na skutek zwiotczenia tkanek skóry. W przypadku braku orientacji odnośnie przebiegu linii Langera w miejscu planowanego cięcia operacyjnego można wykonać rękoczyn, który ułatwi ich znalezienie. Należy uchwycić fałd skórny pomiędzy kciuk i palec wskazujący (analogicznie do uszczypnięcia) – jeśli skóra ulegnie pomarszczeniu, oznacza to, że oś długa utworzonego fałdu jest równoległa do linii Langera, jeśli zaś fałd będzie miał powierzchnię gładką, kierunek jest do nich prostopadły.

Stopnie uszkodzenia nerwu

 1. Neurapraksja – całkowity brak czynności, bez przerwania aksonu, uszkodzenie całkowicie odwracalne
 2. Aksonotmeza – przerwanie aksonu z zachowaniem osłonek nerwu, zazwyczaj uszkodzenie nie cofa się całkowicie
 3. Neurotmeza – przerwanie aksonu i osłonek, bez interwencji chirurgicznej uszkodzenie jest nieodwracalne