Uraz ucha lewego (Left ear trauma)

image

Otwarta rana cięto-tłuczona małżowiny usznej lewej. Wywołana narzędziami, które spadły z wysokości na głowę podczas pracy w stodole. Górno-tylna cześć małżowiny umocowana na cienkim kikucie skóry w przednim końcu obrąbka przez około 4 godziny. Warstwowo zszyto chrząstkę, tkankę podskórną i skórę. Antybiotyki + Clexane.

3 tygodnie po reimplantacji małżowiny lewej - widok z tyłu
3 tygodnie po reimplantacji małżowiny lewej – widok z tyłu
3 tygodnie po reimplantacji małżowiny lewej - widok z tyłu
3 tygodnie po reimplantacji małżowiny lewej – widok z boku

Złamanie podłużne piramidy kości skroniowej – objawy kliniczne (Petrous part of temporal bone longitudinal fracture – clinical manifestations)

 1. Krwiak jamy bębenkowej lub płyn mózgowo-rdzeniowy w jamie bębenkowej
 2. Rozerwanie błony bębenkowej
 3. Krwawienie z przewodu słuchowego zewnętrznego
 4. Zniekształcenie zarysu pierścienia bębenkowego
 5. Powstanie „schodka” w p.s.z.
 6. Niedosłuch przewodzeniowy
 7. W 20% porażenie nerwu twarzowego
 8. Sporadycznie płynotok uszny

Zasady tympanoplastyki (Tympanoplasty basic rules)

1. Prosta perforacja – przeszczep z powięzi lub ochrzęstnej metodą podłożenia

2. Uszkodzenie wyrostka długiego kowadełka – krótka kolumella (PORP – partial ossicular replacement prosthesis)

3. Uszkodzenie kowadełka i strzemiączka z zachowaniem wyrostka długiego młoteczka i podstawy strzemiączka – długa kolumella (TOPR – total ossicular replacement prosthesis)

Typy tympanoplastyk wg Wullsteina (Tympanoplasty types by Wullstein)

W 1952 roku Wullstein wprowadził schematy 5 podstawowych typów operacji w celu rekonstrukcji ucha środkowego. Obecnie znaczenie praktyczne mają jedynie typy I i III.

 • Typ I – Prosta myryngoplastyka – ubytek błony bębenkowej zamyka się powięzią lub ochrzęstną (technika aktualna)
 • Typ II – rekonstrukcja ubytku w łańcuchu kosteczek za pomocą przeszczepu własnej kości lub chrząstki
 • Typ III – bezpośrednia transmisja fali dźwiękowej z błony bębenkowej do strzemiączka za pomocą efektu kolumelli; jama bębenkowa jest płytsza (technika aktualna)
 • Typ IV – brak łańcucha kosteczek; dźwięk jest przekazywany bezpośrednio do okienka owalnego; okienko okrągłe chronione jest przed falą dźwiękową; jama bębenkowa jest mała
 • Typ V – okienko owalne jest całkowicie zamknięte; wytwarza się okienko w kanale półkolistym bocznym, w celu skierowania tam fali akustycznej

Typ IV został obecnie zaniechany na rzecz wstawienia sztucznej kolumelli.

Typ V został obecnie zastąpiony otwarciem okienka owalnego i wstawieniem tam kostnej, chrzęstnej lub syntetycznej protezy (jak podczas stapedektomii w otosklerozie)

Drogi szerzenia powikłań usznopochodnych

 1. do środkowego dołu czaszki – ropień podoponowy
 2. zapalenie opon m-r i ropień płata skroniowego mózgu
 3. do tylnego dołu czaszki – ropień móżdżku
 4. ubytek szczytu wyrostka i ropień Bezolda
 5. powikłania wewnątrzskroniowe
  1. zapalenie błędnika
  2. porażenie nerwu twarzowego
  3. zapalenie kości skalistej (piramidy)
  4. zakrzepica żylna
 6. sepsa

Triada Gradenigo

1. Wyciek z ucha

2. Podrażnienie nerwu trójdzielnego (neuralgia)

3. Porażenie nerwu odwodzącego (podwójne widzenie)

Często dodatkowo porażone są nerwy twarzowy, językowo-gardłowy i błędny. Mogą wystąpić objawy zapalenia błędnika. Typowo towarzyszy objawom głęboki, pulsujący ból głowy. Są to klasyczne objawy tkz. zespołu szczytu piramidy, występującego głównie w przypadku zapalenia piramidy kości skroniowej. Czynnikami predysponującymi jest podeszły wiek i cukrzyca.

Metoda Stenversa

 

Metoda radiologii konwencjonalnej oceny struktur ucha

dobra ocena przewodu słuchowego wewnętrznego (osłoniaki, perlaki i inne guzy)

– ocena kanałów półkolistych

– ocena szczytu piramidy

– ocena złamań piramidy